Biuro Prasowe

27 czerwca 2017
Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP)
FPP i NRPIP: Średnia wieku pielęgniarek i położnych wynosi ponad 50 lat – potrzebna ochrona zawodu

Jak wynika z danych Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych od 2008 roku sukcesywnie wzrasta średni wiek pielęgniarek i położnych. W roku 2016 wynosił on 50,79 lat co oznacza, że pielęgniarki i położne są „starą demograficznie grupą zawodową”. Ponadto według statystyk 69,5% aktywnych zawodowo pielęgniarek i położnych jest w wieku powyżej 45 lat1. W trosce o zdrowie i życie polskich pacjentów należy podjąć kroki mające na celu wymianę pokoleniową wśród pielęgniarek i położnych. Zgodnie z postulatami środowiska, niezbędnym elementem powinno być tworzenie warunków do bezpiecznej pracy, m.in. na drodze gwarancji odpowiednich norm zatrudnienia oraz uregulowania obowiązków spoczywających na pielęgniarkach i położnych – w skład których powinna wchodzić profesjonalna opieka pielęgniarska, nie zaś liczne czynności pomocnicze. Tego typu usługi – w celu maksymalizacji wydajności szpitali oraz poprawy komfortu pacjentów – należy przekazywać personelowi o niższych kwalifikacjach np. opiekunom medycznym czy też salowym.


W dłuższej perspektywie działania te – obok promocji studiów w zakresie pielęgniarstwa – mogą przynieść rezultaty w postaci zwiększonego zainteresowania zawodem.


Zawód pielęgniarki i położnej jest zawodem w pełni samodzielnym, chronionym przez korporacyjny samorząd zawodowy2. Kwestią kluczową dla poprawy obecnej sytuacji jest zagwarantowanie pielęgniarkom i położnym minimalnej płacy – wedle autorów jednego z projektu skierowanego do rządu niezbędne jest określenie jej na poziomie półtorej średniej krajowej, co daje ok. 6.000 zł brutto dla pielęgniarek i położnych rozpoczynających karierę zawodową.

 

„W Polsce nadal utrzymuje się niekorzystna sytuacja dla personelu medycznego. Przeciążone obowiązkami pielęgniarki i położne nie są wynagradzane adekwatnie do skali i specyfiki zadań, do których często dołączane są usługi pomocnicze, niemedyczne, które z powodzeniem mogą wykonywać np. opiekunowie medyczni czy salowe. W rezultacie od wielu lat obserwujemy brak chętnych do pracy na tym stanowisku, a średni wiek pielęgniarek i położnych rośnie – spośród aktywnych zawodowo prawie 70% jest w wieku powyżej 45 lat. Jednym z rozwiązań, które mogą poprawić sytuację w służbie zdrowia jest racjonalny podział obowiązków i outsourcing usług pomocniczych, które mogą wykonywać specjalistyczne podmioty” – mówi Marek Kowalski, przewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich.


Obecnie w Polsce pielęgniarki i położne w wieku powyżej 65 roku życia stanowią ponad pięciokrotnie większy odsetek w porównaniu do najmłodszej grupy wiekowej 21-25 lat. Świadczy to o braku prostej zastępowalności pokoleniowej. Państwo Polskie powinno opracować i wdrożyć kompleksowy program, którego naczelnym celem jest powstrzymanie kryzysu w służbie zdrowia spowodowanego niedoborem personelu medycznego. Aktualnie w Polsce na 1 tys. mieszkańców średnio przypada jedynie 5,2 pielęgniarki i położnej – natomiast wskaźnik ten w Unii Europejskiej wynosi 9,8. Ponadto zarobki pielęgniarek i położnych wynoszą przeciętnie jedynie 3.200 zł brutto, a pielęgniarki i położne należą do wykwalifikowanej grupy zawodowej wykonującej usługi pomocnicze, które powinny być realizowane przez dedykowany temu personel, np. personel pomocniczy czy salowe. Najkorzystniejszym i przynoszącym oszczędności dla szpitali rozwiązaniem jest outsourcing tego typu usług.


„Młode osoby nie decydują się na kształcenie w kierunku pielęgniarstwa głównie z powodu zbyt niskich zarobków w zawodzie, a także ze względu na charakter pracy. Pielęgniarki i położne często są niedoceniane i traktowane jedynie jako pomoc w szpitalu czy przychodni, nie zaś jako wykwalifikowany personel medyczny. W związku z wysoką średnią wieku w tym zawodzie – rosnącą od wielu lat – niebawem może zabraknąć osób do opieki nad Polakami, a nowych adeptów nie będzie już miał kto uczyć” – mówi Zofia Małas, prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.


Wśród rekomendacji Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych na temat działań naprawczych – zawartych w dokumencie „Zabezpieczenie społeczeństwa w świadczenia pielęgniarskie i położnicze” – znajdują się m.in.3:

  • Stworzenie polityki zatrudnienia pielęgniarek i położnych oraz mechanizmów zapewniających wynagrodzenie pielęgniarek i położnych
  • Zabezpieczenie możliwości realizacji obowiązku kształcenia ustawicznego pielęgniarek i położnych
  • Uregulowanie kwestii minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych wymaganych przy udzielaniu świadczeń w poszczególnych zakresach będących przedmiotem kontraktowania przez NFZ (w szczególności świadczeń udzielanych w trybie całodobowym) oraz ich ujednolicenia dla wszystkich podmiotów udzielających świadczeń finansowanych ze środków publicznych
  • Monitoring specjalistów na potrzeby określenia minimalnej liczby w poszczególnych dziedzinach pielęgniarstwa/położnictwa dla każdego województwa
  • Prowadzenie kampanii informującej o działaniach rządowych na rzecz niwelowania konsekwencji braku pielęgniarek i położnych dla zabezpieczenia społeczeństwa w świadczenia zdrowotne

Zapraszamy również na Facebook i Twitter oraz Federacjaprzedsiebiorcow.pl

 

 

 


© by Multifocus 2014
HOME     O GENESIS PR     SIEĆ MIĘDZYNARODOWA     BIURO PRASOWE     IPO     EVENTY     NAPISALI O NAS     NASI KLIENCI     KARIERA W GENESIS PR     KONTAKT
coded by NewFuture