Biuro Prasowe

20 czerwca 2017
Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP)
Terminy dostaw jako pozorne kryteria oceny ofert w zamówieniach publicznych – sprzeczne z intencją Ustawodawcy

W celu odejścia od dyktatu ceny przy wyborze ofert w przetargach publicznych Ustawodawca zobowiązał zamawiających do uwzględniania pozacenowych kryteriów ofert – wśród obecnie dominujących jest termin dostawy. Jednak według raportu „Niewłaściwe stosowanie wybranych klauzul umownych i dokumentów przez zamawiających w ochronie zdrowia”, przygotowanego przez Federację Przedsiębiorców Polskich, rozwinęły się praktyki stosowania nieuzasadnionych kryteriów terminów dostaw – zwłaszcza w przypadku leków ratujących życie i zdrowie ludzi. Niedopuszczalne bowiem jest, by szpitale przerzucały na wykonawców obowiązek magazynowania leków i oczekiwały natychmiastowej dostawy w przypadku wystąpienia potrzeby pacjenta. Takie praktyki zakładają najczęściej maksymalnie krótkie terminy dostaw i wysokie kary za opóźnienia.


„Dzięki pozacenowym kryteriom w przetargach wykonawcy mieli zyskać pole do konkurowania bez konieczności obniżania cen w ofertach. Jednak jak pokazuje rzeczywistość – szczególnie w ochronie zdrowia – aspekty takie jak np. termin dostawy są polem do nadużyć. Kryteria te są trudne do zastosowania choćby w przypadku przetargów na leki, gdzie zamówienie obejmuje konkretny produkt – oferenci proponując nierealne terminy dostaw negatywnie wpływają na jakość konkurencji na rynku zamówień publicznych” – mówi Marek Kowalski, przewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich.


Wobec takich sytuacji, w dalszym ciągu zdarzających się na rynku zamówień publicznych, należy dążyć do wdrażania dobrych praktyk – jednym z istotnych kroków z pewnością jest implementacja zasad przez Prezesa UZP, jako organu kontroli, albo ministra nadzorującego – ministra właściwego do spraw gospodarki.


„Dodatkowe kryteria często są wprowadzane do SIWZ w nieprawidłowy sposób, a ich rola w wyborze wykonawców jest pozorna, np. z powodu zbyt niskiej wagi czy też błędnej selekcji, która nie ma realnego wpływu na jakość usługi. Stosunki między zamawiającym a oferentem powinny być równe, natomiast zamawiający – kierując się zasadą wydawania środków publicznych w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów – powinni dążyć do wyboru ofert, które charakteryzują się najlepszą proporcją jakości do ceny. Jednak już obecnie można zauważyć praktykę takiego formułowanie kryteriów oceny ofert, która jest sprzeczna z nowymi uregulowaniami art. 91 ust. 2a PZP– dodaje Marek Kowalski.

 

Wykonawca, który jest przekonany o niewłaściwości doboru kryteriów oceny ofert, może skorzystać z drogi odwoławczej. Na razie jednak nie ma utrwalonej linii orzeczniczej, która wskazywałaby kierunek wykładni nowych przepisów. Wobec takiej sytuacji celowe są energiczne działania zmierzające do rzeczywistego wdrożenia w życie nowych norm, w szczególności przez Prezesa UZP, jako organu kontroli, albo ministra nadzorującego – ministra właściwego do spraw gospodarki.


Przykłady niewłaściwych zapisów SIWZ i praktyk zamawiających w sektorze ochrony zdrowia:

  • Brak proporcjonalności wskazanej w prawie zamówień publicznych
  • Nienegocjowalny charakter umowy o zamówienie publiczne
  • Nadużywanie instytucji kary umownej
  • Niejasne przesłanki naliczania kar umownych
  • Terminy dostaw jako pozorne kryteria oceny ofert
  • Wymuszanie zrzeczenia się odsetek ustawowych
  • Bezzasadny zakaz cesji wynagrodzenia w umowach o zamówienie publiczne
  • Błędna interpretacja kwestii Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia

Sektor zamówień publicznych z uwagi na wielkość – w 2015 r. jego wartość wynosiła ponad 116 mld zł1 – powinien pozostawać pod szczególnym nadzorem. Jak wynika z raportu FPP nadal istnieją duże wyzwania dla wykonawców i zamawiających, dlatego szczególną uwagę należy przywiązywać do przeprowadzania przetargów w oparciu o prawidłowo skonstruowane zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodne z intencją Ustawodawcy. 


Zapraszamy również na Facebook i Twitter oraz Federacjaprzedsiebiorcow.pl1 Źródło: Sprawozdanie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w 2015 r. 

 


© by Multifocus 2014
HOME     O GENESIS PR     SIEĆ MIĘDZYNARODOWA     BIURO PRASOWE     IPO     EVENTY     NAPISALI O NAS     NASI KLIENCI     KARIERA W GENESIS PR     KONTAKT
coded by NewFuture