Biuro Prasowe

6 czerwca 2017
Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP)
Certyfikat jakości w sprzątaniu pozacenowym kryterium wyboru oferty

Zgodnie z postanowieniami Prawa Zamówień Publicznych pozacenowe kryteria wyboru oferty mogą stanowić 40% oceny składanych w przetargach publicznych. Jednocześnie Zamawiający – m.in. w sektorze sprzątania – często nie wiedzą w jaki sposób skonstruować pozacenowe wytyczne w SIWZ tak, żeby były one jasne i czytelne dla potencjalnych Wykonawców, jednocześnie w sposób właściwy zabezpieczały interes Zamawiającego, a tym samym zapewniały właściwe wydatkowanie środków publicznych. Istotne jest także respektowanie klauzul społecznych, które charakteryzuje najbardziej rzetelne i wiarygodne podmioty gospodarcze. Doprecyzowanie wymaganych standardów umożliwiają certyfikaty jakościowe branży, jak np. Gwarant Czystości i Higieny audytowany przez niezależny podmiot, jakim jest TÜV RHEINLAND.


Odpowiednie skonstruowanie zamówienia oraz kryterium jego oceny jest kluczowe przy wyborze najkorzystniejszej oferty. Niestety z powodu braku jasnych i jednolitych standardów w wielu wypadkach kryteria pozacenowe są niepełne i nieostre, ze szkodą zarówno dla Zamawiających, jak i dla Wykonawców. Wykorzystywanie przez Zamawiających gotowych rozwiązań dostępnych na rynku nie tylko usprawniłoby proces oceny ofert, ale także w sposób znaczący wpłynęło na poprawę jakości świadczonych usług w całej branży utrzymania czystości, w tym na poprawę jakości życia i zatrudnienia pracowników sektora sprzątania. Dzięki zastosowaniu w SIWZ – jako poza cenowego kryterium – branżowego znaku jakości możliwy jest wybór nie tylko najbardziej profesjonalnej firmy, ale także takiej, która rzetelnie wycenia pracę swoich pracowników i zatrudnia na umowy o pracę podnosząc tym samym ich jakość życia i bezpieczeństwo, a tym samym pozytywnie wpływając na całą gospodarkę.

 

„Zawarte w Prawie Zamówień Publicznych wytyczne dotyczące pozacenowych kryteriów oferty dopuszczają wykorzystywanie oznakowania Wykonawcy jeśli spełnia ono wymogi art. 30 ust. 1 pkt 1 PZP. Postępowanie takie wydaje się być słuszne i niesie za sobą szereg korzyści zarówno dla Zamawiających, jak i dla Wykonawców oraz ich pracowników. Przy ustanowieniu, jako jednego z warunków wyboru oferty znaków jakości takich jak np. Gwarant Czystości i Higieny – który jest oceniany przez niezależnego audytora wpisanego na listę audytorów dopuszczonych i autoryzowanych – wybór oferty zyskuje obiektywne kryteria oceny, jest wystandaryzowany i spełnia wymogi równości dla wszystkich oferentów. Takie pozacenowe kryterium znacząco upraszcza ocenę złożonych aspektów oferty i maksymalizuje prawdopodobieństwo wyboru najlepszego Wykonawcy, których zapewni najwyższą jakość usług oraz dba o stronę społeczną. Tym samym Zamawiający może mieć pewność, że środki publiczne zostały wydane w najlepszy możliwy sposób z poszanowaniem praw pracowników. Jednocześnie takie niezależne kryteria oceny są znakomitą wytyczną dla Wykonawców, którzy często przez nieprecyzyjne zapisy w SIWZ mają problem ze spełnieniem wymagań. Zapisanie, jako kryterium konkretnej certyfikacji upraszcza procedury i ułatwia Wykonawcom spełnienie wymogów. Należy także zaznaczyć, że certyfikacji jakości pozytywnie wpłynie na jakość usług oferowanych przez Wykonawców preferując na rynku tylko najlepszych” mówi Marek Kowalski, przewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich.


Warunki z art. 30a ust. 1 PZP:

 1. wymagania dotyczące oznakowania dotyczą wyłącznie kryteriów, które są związane z przedmiotem zamówienia i są odpowiednie dla określenia cech robót budowlanych, dostaw lub usług będących przedmiotem tego zamówienia
 2. wymagania dotyczące oznakowania są oparte na obiektywnie możliwych do sprawdzenia i niedyskryminujących kryteriach
 3. warunki przyznawania oznakowania są przyjmowane w drodze otwartej i przejrzystej procedury, w której mogą uczestniczyć wszystkie zainteresowane podmioty, w tym podmioty należące do administracji publicznej, konsumenci, partnerzy społeczni, producenci, dystrybutorzy oraz organizacje pozarządowe
 4. oznakowania są dostępne dla wszystkich zainteresowanych stron
 5. wymagania dotyczące oznakowania są określane przez podmiot trzeci, na który wykonawca ubiegający się o oznakowanie nie może wywierać decydującego wpływu

Gwarant Czystości i Higieny określa m.in.:

 • zakresy uprawnień i obowiązków pracowników
 • obowiązek wyznaczenia co najmniej jednej osoby, która będzie odpowiedzialna za poziom jakości świadczonych usług
 • sposób postępowania z reklamacjami i przedstawiania go klientowi
 • zdefiniowanie obiegu dokumentów
 • wymóg tworzenia zapisów w sposób czytelny i łatwy do zidentyfikowania
 • usługi, jakie przedsiębiorstwo powinno posiadać w ofercie
 • potrzebę sporządzania planu szkoleń

„Gwarant Czystości i Higieny”organizowany przez TÜV Rheinland Polska oraz Polską Izbę Gospodarczą Czystości – działa w Polsce już od 14 lat i jest jedynym tego typu programem w kraju. Jednym z jego celów jest wyeliminowanie usług na niskim poziomie i wykluczenie firm o wątpliwej reputacji. „Gwarant Czystości i Higieny” jest wystawiany pod patronatem międzynarodowej organizacji z branży usług utrzymania czystości ISSA (The Worldwide Cleaning Industry Association), z siedzibą w USA.

 

Więcej informacji na: www.czystosc.org oraz www.tuv.com


Zapraszamy również na Facebook i Twitter oraz Federacjaprzedsiebiorcow.pl

 


© by Multifocus 2014
HOME     O GENESIS PR     SIEĆ MIĘDZYNARODOWA     BIURO PRASOWE     IPO     EVENTY     NAPISALI O NAS     NASI KLIENCI     KARIERA W GENESIS PR     KONTAKT
coded by NewFuture