Biuro Prasowe

4 września 2018
Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP)
FPP i Instytut Emerytalny: PPK szansą dla Polaków i gospodarki

Przyjęty przez rząd projekt ustawy o PPK stwarza realne możliwości na uruchomienie mechanizmów rynku kapitałowego, które mogą stać się czynnikiem wspierającym gospodarkę. PPK pozwolą także na budowę realnych oszczędności milionów Polaków i podniesienie ich poziomu bezpieczeństwa ekonomicznego. Dodatkowe oszczędności w ramach PPK przyczynią się do podniesienia wysokości przyszłych świadczeń.


Nie mniej istotnym zjawiskiem będzie zwiększenie niezależności polskiej gospodarki i giełdy od kapitału zagranicznego. Dopływ nowych środków inwestycyjnych pochodzących z oszczędności w ramach PPK powinien także korzystnie wpłynąć na rozwój rynku kapitałowego w Polsce. Jeszcze inną istotną zaletą dla całej gospodarki będzie wzrost bazy finansowania polskich przedsiębiorstw, który przełoży się na powstanie korzystnych możliwości finansowania projektów biznesowych.

 

Sposoby skorzystania ze zgromadzonych środków zostały przygotowane w sposób zapewniający efektywne i długoterminowe bezpieczeństwo. Możliwość wykorzystania oszczędności – jako zasobu w przypadku ciężkiego zachorowania lub wkładu własnego przy zakupie pierwszego mieszkania, a także możliwość wycofania aktywów wskazują na prywatny charakter gromadzonych środków. Co więcej korzystne zasady opodatkowania środków z chwilą ich wypłaty na cele emerytalne będą sprzyjały długoterminowemu celowi oszczędzania.

 

„Z badań prowadzanych zarówno przez instytucje publiczne jak i podmioty komercyjne wynika, że ponad połowa Polaków nie posiada żadnych oszczędności i nie robi nic, aby ten stan zmienić. Wśród głównych przyczyn nieoszczędzania wymieniane są zarówno niewystarczające zarobki, jak również niski potencjalny zwrot z oszczędzania. Jednocześnie należy zauważyć, że na depozytach, głównie lokatach, znajduje się obecnie ok 800 mld zł. Jednak środki te tylko w niewielkim stopniu przyczyniają się do rozwoju gospodarki i budowania (przez wyższą od inflacji stopę zwrotu) oszczędności klientów instytucji finansowych. Dodatkowo do długoterminowego oszczędzania nie zachęcają działania ustawodawcy oraz brak zaufania Polaków do instytucji państwa oraz instytucji finansowych” – mówi Antoni Kolek, prezes Instytutu Emerytalnego.

 

Pracownicze Plany Kapitałowe jako dobrowolny i w pełni prywatny system długoterminowego oszczędzania zaplanowane są w oparciu o zasady ekonomii behawioralnej. Przykładami oddziaływania zachęcającymi do pozostania w systemie mają być m.in.:

  • organizacja systemu przez pracodawcę – tak by oszczędzający zwolniony był z konieczności dokonywania działań związanych z zawarciem umowy,
  • obowiązkowy zapis, który pozwala na zapisanie do systemu wszystkich pracowników,
  • relatywnie niskie opłaty za zarządzanie, które nie będą zniechęcały oszczędzających wysokimi prowizjami agentów i instytucji finansowych,
  • wprowadzanie dopłat ze strony państwa: powitalnej po 3 miesiącach oraz rocznej po 12 miesiącach uczestnictwa w PPK, dla osób które systematycznie oszczędzają,
  • automatyczny ponowny zapis (co 4 lata), dla osób które wystąpiły z PPK,
  • możliwość dodatkowych wpłat pracownika, aby świadomie budować własne oszczędności i obserwować zmiany wartości portfela,
  • możliwość włączenia do polityki personalnej przedsiębiorstw dodatkowych wpłat do PPK tak by oferowane miejsca pracy były bardziej atrakcyjne dla pracowników.

„Niewątpliwie o sukcesie PPK zadecydują pierwsze lata funkcjonowania systemu i zbudowania zaufania, a z czasem przyzwyczajenia pracowników do tej formy oszczędzania. Jednak kluczową rolę w ukonstytuowaniu sytemu będą musieli spełnić pracodawcy, którzy wybierając instytucję finansową gromadzącą środki w ramach PPK zadecydują o losie oszczędności swoich pracowników. Nie bez znaczenia pozostaje także rola i udział związków zawodowych, które w wielu przedsiębiorstwach i instytucjach będą pełnimy kluczową rolę na etapie tworzenia, ale i funkcjonowania PPK. To od zdania wyrażonego przez związkowców często będzie zależała partycypacja w PPK w danej firmie. Dlatego też tak istotnym jest przeprowadzenie przez władze publiczne działań komunikacyjnych w sposób przystępny i zrozumiały dla różnych grup społecznych. Należy mieć na uwadze różnorodność publiczności, do których adresowane będą działania informacyjne o ofercie Pracowniczych Planów Kapitałowych, tak by wynikające z zasad ekonomii behawioralnej narzędzia skutecznie wpłynęły na postawy uczestników PPK”wskazuje Marek Kowalski, przewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich.


Zapraszamy również na Facebook i Twitter oraz Federacjaprzedsiebiorcow.pl

 


© by Multifocus 2014
HOME     O GENESIS PR     SIEĆ MIĘDZYNARODOWA     BIURO PRASOWE     IPO     EVENTY     NAPISALI O NAS     NASI KLIENCI     KARIERA W GENESIS PR     KONTAKT
coded by NewFuture